Udržitelný přístup pro skvělou budoucnost

Naše nasazení pro budoucnost: naše celková strategie

Plasty jsou v každodenním životě velmi poptávaným společníkem kvůli různým oblastem jejich použití. Tento materiál je ceněn pro svou dlouhou životnost, produkty a díly z plastu mohou být vytvářeny v rozdílných designech a pomáhají svou lehkou vahou redukovat hmotnost. Kvůli celosvětovému růstu populace se však zvyšuje množství odpadů, které produkujeme, a množství surovin, které spotřebováváme. Musíme se proto na jedné straně ptát, jak bychom se jako lidstvo mohli v budoucnu chovat udržitelněji, a na straně druhé, jak bychom jako podnik mohli jít novými cestami, recyklovat odpady, vyvíjet odbouratelné materiály a zároveň minimalizovat spotřebu zdrojů.

Téma udržitelnosti se nás, jako specialistů na plasty velice dotýká, a to i přesto, že v Greiner Assistec nevyrábíme žádné „jednorázové produkty“, ale technické díly s velmi dlouhou životností. Klademe proto důraz na aspekty udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci. K tomu u nás mimo jiné patří šetrné využívání zdrojů při výrobě, omezování produkce odpadů, efektivní kontrola procesů, prevence výroby zmetků, využívání hospodárných strojů a – pakliže je to možné – využití recyklovaných materiálů. Je pro nás důležité, stát našim zákazníkům po boku a být jim dobrými poradci: Společně nalezneme to nejlepší řešení pro daný projekt nezávisle na materiálu, surovině nebo procesu zpracování..

Tak jako všechny divize Greiner AG pracujeme také v Greiner Assistec na realizaci společné strategie Plastics 4 Life. V ní je zakotveno to, jak řešíme dopady naší činnosti na společnost a ekologii. Již několik let minimalizujeme v Greiner Assistec použití obalových materiálů jak jen je to možné, kartonáže používáme opakovaně a využíváme vratné transportní obaly. Ve výrobě mimo jiné sázíme na využití r-PET, vyhýbáme se produkci odpadu a pokud je to možné, recyklujeme vzniklé zmetky. Je to pro nás nejen otázka udržitelnosti, je to pro nás samozřejmé.

Greiner AG v červnu 2019 zveřejnila svou první Zprávu o udržitelnosti. Celou Zprávu o udržitelnosti si můžete přečíst zde. Na adrese https://sustainability.greiner.com naleznete další informace k tématům udržitelnosti a cílům koncernu v této oblasti.

 

Nejaktuálnější úroveň techniky

Nejlepší kvalita pro naše zákazníky a udržitelná výroba jdou u nás ruku v ruce. Proto ve všech našich pobočkách sázíme na moderní strojový park s nejmodernějším technickým vybavením. Proto můžeme brát ohled na aspekty životního prostředí i v zemích, ve kterých investice do udržitelných procesů nejsou na denním pořádku.

Využití recyklovaných materiálů

Greiner Assistec se zabývá již několik let využitím alternativních surovin. Díky našemu know-how jsme proto schopni našim zákazníkům aktivně nabídnout inovativní a udržitelné materiály – a to vždy, když jsme přesvědčeni, že to daný projekt a požadavky umožňují.

Naším cílem je vyhnout se produkci odpadů, proto eventuální zbytky z výroby znovu granulujeme a znovu využíváme ve výrobním procesu. Nejlepším příkladem je proces vstřikování: Ppokud vzniknou nálitky, jsou okamžitě rozemlety a vráceny zpět do oběhu.

FAQ

Pojem udržitelnost má v zásadě tři dimenze: ekologii (životní prostředí), ekonomii (hospodárnost) a sociální problematiku (společnost). Když jsou tyto tři dimenze v souladu, plyne z toho udržitelné chování. Ekologický, ekonomický a sociální vývoj od sebe nesmí být odděleny nebo postaveny proti sobě. Bez harmonicky fungujícího životního prostředí by neexistoval žádný hospodářský ani společenský pokrok. Zároveň lze problémy životního prostředí překonat jen díky ekonomickému a společenskému blahobytu. Hlavní myšlenka udržitelného rozvoje tedy zní: Z dlouhodobého hlediska nesmí světové společenství žít na úkor budoucích generací.

Udržitelnost není módním výstřelkem. Kořeny tohoto konceptu sahají až do 18. století. „Pokácej jen tolik dřeva, kolik ho znovu doroste.“

Těmito slovy poprvé v roce 1713 v Německu zformuloval nejvyšší úředník saského vrchního báňského úřadu Hans-Karl von Carlowitz princip udržitelnosti. Celý svět se shoduje na tom, že jen udržitelné chování může zajistit dlouhodobou schopnost přežití.

Circular Economy znamená oběhové hospodářství. Je protipólem k lineárnímu hospodářství, nazývanému také ekonomika zboží na jedno použití. Základem fungujícího oběhového hospodářství je správná recyklace a výroba sekundárních surovin. Zdroje jsou chráněny, odpady a emise minimalizovány. Vzorem pro Circular Economy je příroda, ve které všechny látky automaticky procházejí určitým koloběhem. V lineárním systému jsou suroviny po použití ztraceny. Proto se velmi silně zasazujeme o globální využití myšlenky Circular Economy.

Toto téma má zásadní význam: Výzkumy odhadují, že od počátku 50. let 20. století bylo vyrobeno více než 8,3 miliardy tun plastů. Asi 60% z toho se nachází na skládkách nebo v životním prostředí. Dalších 8 milionů tun plastů ročně skončí v oceánu. Plastové obaly nelze jako jediné vinit z celosvětového znečištění životního prostředí, ale je pravda, že obaly jsou hlavní oblastí využití plastických hmot. Obalový průmysl je zodpovědný asi za jednu třetinu celosvětové spotřeby plastů Proto je pro nás důležité udržet plasty jako sběrnou surovinu co nejdéle v oběhu hospodářství a také mimo přírodu.

Plasty jsou lepší, než jejich pověst. Díky své nízké hmotnosti nabízí výhody při transportu a díky možnosti rozmanitému designu umožňují efektivní výrobu.

Plasty otevírají četné možnosti: Mohou být různě zpracovány a využity ve všech oblastech života.

Pár příkladů: Využití plastových obalů redukuje hmotnost nákladu kamionů ve srovnání s jinými obalovými materiály. Redukce hmotnosti při využití v automobilovém průmyslu nebo při stavbě letadel, pomáhá šetřit pohonné hmoty. Obaly prodlužují trvanlivost potravin a tím mohou pomoci omezit plýtvání potravinami. Jestliže se podíváme na ekologickou bilanci rozdílných materiálů v oblasti výroby obalů, pak je ta, která se vztahuje k plastům, podstatně příznivější něž ta, která se týká jiných materiálů. Za předpokladu, že materiál po použití neskončí v přírodě, ale v odpadkovém koši a bude řádně zužitkován. Problémem tedy není materiál jako takový, ale nedbalé zacházení s ním. Ve spoustě zemí chybí fungující systémy pro nakládání s odpady, příp. řešení jejich zpracování mimo skládky. Na základě chybějící infrastruktury tak odpad dříve, či později, skončí na ulici, v přírodě a často také v řekách a mořích.

Zprávu o trvalé udržitelnosti.

Chcete se dozvědět více informací o tom, jak si společnost Greiner stojí na své cestě vstříc statusu udržitelné společnosti a na čem ještě musí zapracovat? Pak se podívejte na Zprávu o trvalé udržitelnosti 2023 společnosti Greiner.